Hlavni strana Hledat Kontakt Hlavni strana
KOLORES TRADE sro
Pouchovská 440
500 03 Hradec Králové
Po - Pa 9:00 - 16:00
top
Informace

Obchodí podmínky
Tyto obchodní podmínky společnosti KOLORES TRADE s.r.o., se sídlem Komenského 303, 547 01 Náchod, IČO: 28851633, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu.

Prodávající je oprávněn smlouvu vzhledem k možnostem zrušit, resp. objednávku omezit. Omyly v nabídkách, potvrzených zakázkách, fakturách atd.., také početní a písemné chyby jsou pro nás nezávazné. Akční nabídky platí do vyprodání zásob, změny vyhrazeny. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory budou projednávány českými soudy.

Dodání zboží
Dodání zboží se provádí buď osobním odběrem, nebo zasláním. V případě, dojde-li u prodávajícího nebo jeho dodavatele k přerušení provozu, které prodávajícímu bez jeho vlastního zavinění přechodně brání v dodání předmětu kupní smlouvy ve sjednaném termínu, dodací lhůty se tím prodlužují o dobu trvání přerušení provozu v důsledku těchto okolností. Prodávající potvrzené dodací lhůty dodržuje, je však oprávněn při jejich nedodržení odmítnout jakoukoliv náhradu škody.
Objednávky přijaté ve dnech pracovního volna (o víkendech, svátcích apod.) jsou zpracovávány vždy následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o nepracovní dny prodlužuje.
opožděné dodání zboží, dodání zboží na jinou adresu nebo nedoručení zboží v daném termínu.
V případě nepřevzetí zásilky objednatelem, je objednatel povinen uhradit odesílateli vzniklé náklady za dopravné.

Převzetí zboží
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu.
V případě bezdůvodného neodebrání zboží objednatelem, je objednatel povinen uhradit odesílateli vzniklé náklady za dopravné.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu se zákonem č.367/2000 Sb., v platném znění, právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Zboží prosíme zaslat na adresu provozovny uvedenou v kontaktech. Zboží prosíme zaslat pokud možno nepoužité, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování včetně kopie daňového dokladu. Toto prosíme vrátit na vlastní náklady k prodávajícímu a to v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Toto právo se vztahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na firmy. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Od kupní smlouvy lze odstoupit i v případě, že prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání.
Po obdržení vráceného zboží na adresu prodávajícího, prodávající provede přezkoumání vráceného zboží. Pokud bude shledáno bez závad, uhradí kupujícímu odpovídající částku do 30 dnů od doručení zboží zpět převodním příkazem na jeho BÚ.
Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím
Je možné v případě že zboží se již nevyrábí, nedodává, není skladem u dodavatele nebo se výrazným způsobem změnila cena u subdodavatele zboží, nebo byla uvedena chybná cena vinou internetové aplikace. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění některých z těchto skutečností kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za jiné zboží, nebo stornování objednávky. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 20 pracovních dnů). Výhrada vlastnictví
Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví vůči dodanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny včetně nákladů. Bude-li kupující v prodlení s placením, byť jen i části kupní ceny o více než jeden měsíc, výslovně souhlasí s tím, aby zboží, které má kupující jehož vlastníkem je prodávající, převzal do své držby prodávající.

Záruka na zboží
Odběratel je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození, je zájmu odběratele zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce. Kupující se zavazuje, že vzhledem k potřebě zachováni možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost vyznačí v přepravním dokladu. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Podepsáním převzetí zboží odběratel stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, na zboží použité 12 měsíců.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené používáním. Kratší životnost nelze považovat za vadu. V případě, že odběratel převezme zboží v neshodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na bezplatnou výměnu za zboží ve shodě s kupní smlouvou. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční lhůty. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, nebo dodáním chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. V případě neúspěšné první opravy jsou přípustné další dva pokusy o opravu.
Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného resp. nevhodného používáni výrobků, nesprávné manipulace či z důvodů, kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky! Prodávající rovněž neodpovídá za škodu v případě,kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který výrobcem nebyl schválen. Za závady na kvalitě v oblasti subdodavatelů a výrobců odpovídá prodávající pouze do té doby a v takovém rozsahu v jakém za ně odpovídají subdodavatelé a výrobci. Reklamace se uplatňuje v provozovně dodavatele.


LIKVIDACE OJETÝCH PNEUMATIK

Sběrné místo pro likvidaci pneumatik je Pouchovská 440  500 03 Hradec Králové.